Digital Startup นักพัฒนาธุรกิจ ดิจิทัล คนต่อไป อาจเป็นคุณ!
วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อ ป้อนสู่อุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา เศรษฐกิจภายใต้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความพร้อมและเกิดความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาเป็น ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถใช้งานได้จริงได้

ข่าวสารและกิจกรรม ข่าวสารและกิจกรรม

Business Automation Live in Chiang Mai

ลุยต่อเนื่องสำหรับกิจกรรม Accelerate Program เร่งสปีดศักยภาพให้กับผู้ประกอบการดิ

อ่านต่อ..

ลงแขก #1 ตอน SLOW LIFE บนโลกที่รวดเร็ว

ต่อเนื่องกันกับกิจกรรมร่วมแชร์องค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านเกษตรกรรม 4.0 จัดขึ้น

อ่านต่อ..

BotMaster Transformation – Workshop live on Chiang Mai

กิจกรรม Accelerate Program  กลับมาอีกครั้ง ในหัวข้อ “BotMaster Transformation :

อ่านต่อ..