Digistart

DIGISTART เล่มที่ 6 Last but not least, we still going

26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 | by admin

Digital Startup ภายใต้การส่งเสริม และดำเนินงานของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทั

อ่านต่อ

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ก

อ่านต่อ

Innovation Economy – Perspective of A New York Venture Capital

28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 | by DEPA

ปิดท้ายกิจกรรม Accelerate Program  เพื่อเร่งสปีด พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการดิจิทัล

อ่านต่อ

DATATHON II “Drone as a service” – Press Conference & Orientation Day

25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 | by DEPA

กลับมากับกิจกรรม Accelerate Program ด้านการเกษตรกันอีกครั้ง สำหรับกิจกรรมโครงการ

อ่านต่อ

DEPA ได้สนับสนุนให้สตาร์ทอัพไทยได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศเป็นระยะ

อ่านต่อ

นับจาก 1 จนถึงครั้งที่ 100 สำหรับกิจกรรมโครงการ Tech Startup Club โดยสำนักงานส่ง

อ่านต่อ

Business Automation Live in Chiang Mai

21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 | by DEPA

ลุยต่อเนื่องสำหรับกิจกรรม Accelerate Program เร่งสปีดศักยภาพให้กับผู้ประกอบการดิ

อ่านต่อ

ลงแขก #1 ตอน SLOW LIFE บนโลกที่รวดเร็ว

20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 | by DEPA

ต่อเนื่องกันกับกิจกรรมร่วมแชร์องค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านเกษตรกรรม 4.0 จัดขึ้น

อ่านต่อ

BotMaster Transformation – Workshop live on Chiang Mai

20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 | by DEPA

กิจกรรม Accelerate Program  กลับมาอีกครั้ง ในหัวข้อ “BotMaster Transformation :

อ่านต่อ

Real Estate Revolution

19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 | by DEPA

จัดขึ้นในวันเดียวกัน สำหรับกิจกรรม Accelerate Program ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

อ่านต่อ