digital startup

digital startup

Register
Sending

แผนกิจกรรมสำหรับ Tech Startup CLUB

เพื่อให้กิจกรรมมีความสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละมหาวิทยาลัยและสามารถรองรับความพร้อมของนักศึกษาในระดับที่แตกต่างกันออกไป
แผนกิจกรรมสำหรับจัดโครงการ Tech Startup Club จึงมีรูปแบบกิจกรรมที่แตกต่างกันทั้งหมด 7 กิจกรรมมาตรฐาน
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยต้องเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับความพร้อมของนักศึกษาเบื้องต้นสำหรับการเริ่มเปิดคลับ

โดยรูปแบบกิจกรรม จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้


ระดับเริ่มต้น(Beginner)

ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน เรื่องสตาร์ทอัพมาก่อน นักเรียนจะมีการจับกลุ่มกัน กลุ่มละ 4-5 คนในการทำเวิร์คช็อป


โดยใช้เวลาจัดกิจกรรมประมาณ ครั้งละ 3 ชั่วโมง

กำหนดผู้เข้าร่วมคลับไม่ต่ำกว่า 50 คนต่อครั้ง

ระดับกลาง(Intermediate)

ผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเรื่องสตาร์ทอัพมาก่อนและมีไอเดียเบื้องต้น นักศึกษาจะมีการจับกลุ่มกัน กลุ่มละ 4-5 คนในการทำเวิร์คช็อป


โดยใช้เวลาจัดกิจกรรมประมาณครั้งละ 2 ชั่วโมง (แบ่งเป็นบรรยาย 1 ชั่วโมง 30 นาที)

กำหนดผู้เข้าร่วมคลับไม่ต่ำกว่า 50 คน

ระดับกลางชั้นสูง(Upper Intermediate)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานการทำงานแบบสตาร์ทอัพมาก่อน พร้อมทั้งไอเดียสามารถจัดทำไอเดียและแผนงานต่างๆ ในรูปแบบ Business Canvas พร้อมทั้งสามารถดำเนินแผนการทำโครงสร้างทางธุรกิจได้


โดยใช้เวลาจัดกิจกรรมประมาณครั้งละ 4 ชั่วโมง 30 นาที (แบ่งเป็นบรรยาย 1 ชั่วโมง และ เวิร์คช็อปพร้อมปรึกษาหารือ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

กำหนดผู้เข้าร่วมคลับไม่ต่ำกว่า 40 คน

ระดับสูงสุด(Advanced Level)

ผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้หัวข้อที่กำหนดและระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งยังสามารถให้ผู้ร่วมเข้าประกวด


โดยใช้เวลาจัดกิจกรรมประมาณครั้งละ 24 ชั่วโมง (แบ่งเป็นบรรยาย 2 ชั่วโมงและเวิร์คช็อปพร้อมลงปฎิบัติจริง 22 ชั่วโมง)

กำหนดผู้เข้าร่วมคลับไม่ต่ำกว่า 30 คน

ชื่อกิจกรรม ระดับ
Startup Adventure (ผจญภัยสู่โลกสตาร์ทอัพ) ระดันต้น
(Beginner)
Business Canvas (ตกผลึกทางไอเดีย)
Business Model Innovation (นำไอเดียสู่แผนธุรกิจ) ระดับกลาง
(Intermediate)
Startup Talk (เสวนาประสาสตาร์ทอัพ)
Design Thinking Workshop (นวัตกรรมสร้างความคิด) ระดับกลางชั้นสูง
(Upper Intermediate)
Digital Transformation (การเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัล)
Hackathon (ปั้นของ) ระดับสูงสุด
(Advanced Level)
รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ TECH STARTUP CLUB

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดคลับแต่ละสถานศึกษาได้ที่ techstartupclub@sipa.or.th


มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

อ.บุญฤทธ์ คิดหงัน
อ.นิตยา ฟองมูล

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

อ.อำพล กองเขียว
คุณเจียมจิต บัวคลี่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อ.ชลิตดา มัธยมบุรุษ
นส.ประทีปชล ชัยเลิศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.ภคินี อริยะ
นส.ปาริชาติ ศรจิตติโยธิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผศ.เสาวณี ใจรักษ์
อ.อำนาจ โกวรรณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อ.ณรงค์ เมตไตรพันธ์
อ.หิรัญกฤษฎ์ โลตุรัตน์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นายชนม์ แสนใจกล้า
อ.ทิว หงษ์ทอง

มหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ
นส.กิ่งกาญจน์ สิงห์ประดัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผศ.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล
นส.วนารัตน์ จุฬพันธ์ทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อ.นารีวรรณ พวงภาคีศิริ
อ.พิชิต พวงภาคีศิริ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อ.จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา
อ.ธนากร พฤกษ์รัตนนภา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.สุธน แซ่ว่อง
รศ.ดร.สินชัย กมลภภิวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

อ.มโนรส บริรักษ์อราวินท์
นายสรรพโชค สิงหสุวรรณ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายซูกิมพลี หนิจิบุลัด
นส.พัฐชญาณ์ แซ่โง้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อ.ธนาวิทย์ รัตนเกียรตขจร
นส.วิลาวัณย์ สมบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผศ.ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ดร.โสภณ ผลประพฤติ
นายวัลลภ ศรีสำราญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ.ดร.จิติมนต์ อังสกุล
นส.ษิญาภา กานต์เดชะศา

วิทยาลัยนครราชสีมา

ผศ.ศิริกาญจนา พิลาบุตร
อ.สุปราณี ทัพมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

นายประภากร ศรีสว่างวงศ์
นายพัชระ นาเสงี่ยม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร.คชากฤษ
อ.ธนันชัย
อ.พชระ พฤกษะศรี

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ.ทองปาน ปริฉัตร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

ดร.มีแสน แก่นชูวงศ์
นายภาณุวัฒน์ สนธิวังตึก

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

อ.สำราญ วานนท์
อ.รัชชนันท์ หลาบมาลา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผช. ผอ. อนิรุธ สืบสิงห์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

อ.ธีรพงศ์ สงผัด
อ.ศุภชัย ทองสุข

มหาวิทยาลัยนครพนม

ผศ.ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง
นส.เบญจมาศ วังคะฮาด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.ภาณุมาศ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผศ.ดร.ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์
ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิรินวรรัตนกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์
นส.วิริยาภรณ์ เอกผล

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง
ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์
นางสุจินดา รัตน์ทอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณสุปริญญาฐ์ คันธา
คุณฤดีมาศ เจษฎาภัทรกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นส.สุพัฒจิต ผลาชิต
นส.มิ่งขวัญ มากทอง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.รัชนี กุลยานนท์

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

Mr. Carl Lindwall
นายกฤชนันท์ กำปั่นทอง

มหาวิทยาลัยรังสิต

ผอ.ศศิธร ปังศิริกุล
คุณกฤษณะ เลิศเกษตรวิทยา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นส.จิราพร
ผศ.สุวินัย ต่อศิริสุข
อ.ณัฐวรรธน์ ภรนรา

มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ธนิต
ดร.ภูมิพร
ดร.ทรงศรี ตั้งศรีไพโรจน์

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย์อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายธีระเศรษฐ์ ศรีประดิสสร
นส.ศิริพร ตุ้มสุข

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณชัยรัตน์ จิตตสินนวา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดร.ทัดทอง พราหมณี
นายอิทธิกร ชำนาญอักษร