Home

เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อ ป้อนสู่อุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา เศรษฐกิจภายใต้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความพร้อมและเกิดความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาเป็น ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถใช้งานได้จริงได้